Perspektywy współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

W dniu 12 września 2023 r. prof. Paweł Kras, dyrektor CSM, i prof. Marcin Hlebionek, koordynator projektu Korpusu polskich pieczęci średniowiecznych, odbyli w Warszawie rozmowę z Dariuszem Makowskim, dyrektorem Departamentu Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, na temat współpracy pomiędzy Centrum Studiów Mediewistycznych a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Przedmiotem rozmowy były przede wszystkim możliwości udzielenia wsparcia zespołowi prof. Hlebionka w zakresie kwerend w polskich archiwach państwowych i udostępnienia pomocy i narzędzi archiwalnych znajdujących się w posiadaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Omówione zostały między innymi cele i metodologia realizacji projektu sfragistycznego. Poruszono także kwestię przydatności cyfrowej bazy danych przygotowywanej przez zespół prof. Hlebionka dla polskich archiwów i prowadzenia w oparciu o gromadzone w niej materiały specjalistycznych szkoleń z zakresu opracowania materiałów sfragistycznych.

Rozmowa przebiegała w życzliwej atmosferze, a podjęte w jej trakcie uzgodnienia pozwolą przygotować umowę o współpracy pomiędzy CSM a NDAP.

Scroll to Top