Rada naukowa

Centrum posiada własną powołaną 17 maja 2022 r. Radę Naukową, w skład której wchodzi piętnastu czołowych polskich mediewistów z dziesięciu polskich uniwersytetów i placówek PAN oraz ośrodków zagranicznych. Pracami Rady kieruje prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). W skład Rady wchodzą z urzędu: Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i Przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Zgodnie z Regulaminem CSM Rada Naukowa:

  • przedstawia kandydata na Dyrektora CSM,
  • opiniuje strategię badań,
  • opiniuje wnioski o zatrudnienie,
  • czuwa nad przebiegiem prac,
  • opiniuje zgłaszane projekty i sprawozdania,
  • wspiera Dyrektora.

Obowiązki Sekretarza Rady pełni dr Natalia Turkiewicz (Instytut Historii KUL).

Skład Rady

Mittelalterliche Geschichte Department, Ludwig-Maximilians-Universität München

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Biblioteka Kórnicka PAN

Instytut Historii PAN

Instytut Filozofii KUL

Instytut Historii i Archiwistyki UMK;
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

Centrum medievistických studií, Akademie věd České republiky, Praha

Instytut Historii i Archiwistyki UP w Krakowie;
Przewodniczący Rady Naukowej CSM

Instytut Historii KUL;
Dyrektor Instytutu Historii KUL

lnstytut Archeologii i Etnologii PAN

Instytut Historii UWr; Przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich

Instytut Historii Sztuki UJ

Universiteit van Amsterdam

Galeria

Scroll to Top