Nasze cele

Do głównych celów Centrum Studiów Mediewistycznych należą:

  • podjęcie i realizacja szeroko zakrojonych badań edytorskich i inwentaryzacyjnych dotyczących dziejów Polski średniowiecznej,
  • wykorzystanie nowoczesnych cyfrowych metod badawczych (digital humanities) w polskiej mediewistyce,
  • umiędzynarodowienie polskich badań nad średniowieczem i promocja ich wyników w świecie.

Nasze cele chcemy realizować poprzez:

  • krytyczne opracowanie i nowoczesne udostępnienie niepublikowanych dotąd materiałów źródłowych o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, obejmujących obszerne, liczące setki, a niekiedy tysiące jednostek, zbiory dokumentów i rękopisów,
  • opracowanie i udostępnienie zbioru polskich pieczęci średniowiecznych,
  • utworzenie bibliografii polskiej mediewistyki,
  • wydawanie specjalistycznego czasopisma poświęconego szerokiemu spektrum zagadnień historii średniowiecza,
  • stworzenie i prowadzenie cyklu warsztatów dla młodych mediewistów w formule szkoły letniej,
  • udostępnianie wyników badań poprzez konferencje i publikacje, także cyfrowe.

W efekcie tych prac zarówno polscy, jak i zagraniczni badacze i studenci otrzymają nowoczesne narzędzia badawcze do badań nad historią średniowiecznej Polski. Do realizacji tych zadań powstał ogólnokrajowy, liczący kilkadziesiąt osób zespół badaczy specjalizujących się w źródłoznawstwie i edytorstwie źródeł historycznych. Reprezentują oni różne ośrodki uniwersyteckie i instytuty Polskiej Akademii Nauk. Centrum podejmuje także współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, dzięki czemu ma szansę stać się platformą wymiany doświadczeń i szkolenia młodszych naukowców, inwestując w ten sposób w przyszłość polskiej mediewistyki.

Scroll to Top