dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK

 

Aktualne miejsce pracy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra historii średniowiecznej i nauk pomocniczych historii, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

Kariera naukowa

 • 1998 magister historii, specjalność archiwalna (Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • 2002 doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • 2014 doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina historia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • 2019 profesor UMK

Zainteresowania badawcze

 • historia średniowieczna: badania nad społeczeństwem polski średniowiecznej; dzieje Kujaw oraz północnej Wielkopolski w średniowieczu
 • nauki pomocnicze historii: sfragistyka, heraldyka, ikonografia historyczna, edytorstwo źródeł historycznych, problemy krytyki źródeł powstałych w XIX i XX w.
 • archiwistyka: metodyka opracowania zasobu archiwalnego, archiwoznawstwo, teoria archiwalna

Udział w projektach

 • Wykonawca w grancie NCN Dokumenty pokoju brzeskiego z 31 XII 1435 r. między Polską, Litwą a Zakonem Krzyżackim – edycja krytyczna, kierownik: dr hab. Adam Szweda (2014–2018).
 • Wykonawca w grancie NCN Władztwo komunalne w hanzeatyckich miastach Prus i Inflant w średniowieczu, kierownik: prof. dr hab. Janusz Tandecki.
 • Wykonawca w grancie NPRH Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczpospolitej do 1795 roku – historia sztuki, historia kultury materialnej, dzieje piśmiennictwa XIV-XVI wiek.

Najważniejsze publikacje

 • Nieznana pieczęć królowej Barbary Zapolyi na tle sfragistyki małżonek królów polskich z dynastii Jagiellonów, „Studia źródłoznawcze” 59 (2021), s. 53–76.
 • Dokumenty pokoju brzeskiego między Polską i Litwą a zakonem krzyżackim z 31 grudnia 1435 roku,  wyd. A. Szweda, M. Hlebionek, S. Szybkowski, J. Trupinda; przy współudziale R. Petrauskasa i S. Polechova, Toruń 2021.
 • Nauki pomocnicze archiwistyki: perspektywa metodyczna, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 18 (2021), nr 1, s. 13–34.
 • Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r., oprac. J. Bonczkowski, D. Chyła, M. Hlebionek, M. Superczyński; pod red. M. Hlebionka, Toruń 2020.
 • Miasto na pieczęci: wokół wizualności pieczęci miejskich z terenu Prus, „Zapiski Historyczne” 84 (2019), z. 1, s. 85–121.
 • Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, cz. 1, Średniowiecze, oprac. M. Hlebionek, K. Kwiatkowski, W. Rozynkowski, M. Strzelecka, M. Targowski, Toruń 2019.
 • Infuła i korona: kilka uwag o pieczęciach Karola Ferdynanda Wazy, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 73 (2018), nr 1, s. 7–34.
 • Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego: akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne, Toruń 2017.
 • (wraz z J. Jankowską) Munimenta w szkatule żółwiowej: archiwalia w świecie rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego, „Archiwa Kancelarie Zbiory” 8 (10) (2017), s. 11–66.
 • Vocabularium internationale sigillographicum, red. L. Vrtel, K. Müller, M. Hlebionek, V. Keresztes, Bratislava 2016.

 

Scroll to Top