dr Ewelina Kaczor

 

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kariera naukowa

 • 2011 magister historii (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, praca magisterska Wizerunek kobiety w kolekcji kazań Sermones Sapientiales Stanisława ze Skarbimierza pod kierunkiem prof. Krzysztofa Brachy)
 • 2021 doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zainteresowania badawcze

 • kultura średniowieczna
 • kaznodziejstwo późnośredniowieczne
 • hagiografia
 • kobiety w średniowieczu
 • średniowieczne ruchy religijne
 • kodykologia
 • paleografia

Udział w projektach

 • Kierownik grantu NCN Preludium Kazania o świętej Jadwidze Śląskiej w rękopisach śląskich późnego średniowiecza (2014–2016).
 • Wykonawca w polsko-czeskim grancie NCN Weave-UNISONO Pagans and Christians. Christianisation in the Bohemian and Polish Kingdoms in the Middle Ages (od 2022).

Najważniejsze publikacje

 • Hedwig of Silesia: The Ducal Ideal of a Wife in Light of 15th-century „Sermones de sancta Hedwigi”, „Respectus Philologicus” 41 (46) (2022), s. 248–257.
 • Superstitions in the Sermon of Stanisław of Scarbimierz (ca. 13601431), w: Civilizations of the Supernatural: Witchcraft, Ritual, and Religious Experience in Late Antique, Medieval, and Renaissance Traditions, F. Conti, Budapest 2020, s. 265–285.
 • Średniowieczne formularze mszalne na dzień św. Jadwigi Śląskiej w relacji z kazaniami De sancta Hedwigis, „Przegląd Historyczny” 110 (2019), z. 3, s. 483–510.
 • „Peccata matrimoniales”. Wykroczenia przeciw moralności małżeńskiej w świetle noty penitencjalnej z XV-wiecznego rękopisu ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 30 (2015), s. 104–113.

 

Scroll to Top