dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-292 Warszawa

Miejsca pracy

Zainteresowania badawcze

 • geografia historyczna wyznań i religii
 • historia społeczno-religijna Europy Środkowo-Wschodniej
 • kartografia historyczna i zastosowania systemów informacji geograficznej w badaniach historycznych
 • historia przestrzenna i cyfrowa humanistyka

Udział w projektach

Działalność organizacyjna

 • Rada Narodowego Centrum Nauki (2022–2026) – członek rady
 • Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych MSWiA – wiceprzewodniczący komisji
 • Komisja Geografii Historycznej, Polskie Towarzystwo Historyczne – członek komisji
 • Zespół Historii Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN – członek zespołu
 • Polska Grupa Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée  – członek komisji
 • „Studia Geohistorica” – redaktor naczelny
 • „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski” – redaktor serii
 • „Studia Źródłoznawcze” – członek rady naukowej
 • „GIS w nauce” – członek komitetu naukowego konferencji
 • Data for History consortium – członek konsorcjum
 • Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL – członek komitetu sterującego

Najważniejsze publikacje

 • Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Lublin 2003.
 • Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin 2010.
 • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Materiały źródłowe, t. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, Lublin 2010.
 • Granice jednostek administracji kościelnej. B. Diecezja poznańska i wrocławska, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku 4, Warszawa 2017, s. 92–127.
 • Geografia Reformacji w województwie lubelskim od XVI do XVIII w. / Die Geographie der Reformation in der Woiwodschaft Lublin (16.-18. Jahrhundert), w: Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)/Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Literatur), red. G. Brudny i in., Lublin 2017, s. 31–65.
 • Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach, w: Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, red. Y. Kleinmann i in., Göttingen 2017, s. 174–207.
 • W sprawie metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej, w: Editiones sine fine, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 177–188.
 • Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 66 (2018), z. 2 s. 129–141.
 • Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History, „Studia Geohistorica” 6 (2018), s. 136–148.
 • The Fall of the Chorupnik Parish. A Contribution to the History of the Reformation in Poland, „Roczniki Humanistyczne” 66 (2018), z. 2: Historia – Selected Papers in English, s. 31–42.
 • Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 54 (2019), nr 2, s. 5–42.
 • The Geography of Religious and Confessional Structures in the Crown of the Polish Kingdom in the Second Half of the Eighteenth Century, trans. A. Adamowicz,, Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives 27, Berlin 2019.
 • (wraz z G. Myrda, A. Ławrynowicz) Modeling and presenting incomplete and uncertain data on historical settlement units, „Transactions in GIS”, 24/2 (2020), s. 355–370.
 • Geografia historyczna jako nauka pomocnicza historii w Polsce, w: „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 3: Wiek XX i XXI, red. M. Mazur, J. Pomorski, Warszawa–Lublin 2021, s. 415–425.
 • (wraz z P. Garbaczem, A. Ławrynowicz) Identity of historical localities in information systems, „Applied Ontology” 16/1 (2021), s. 55–86.
 • Województwo podlaskie w drugiej połowie XVI wieku, t. 1–2, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku 8, Warszawa 2021, redakcja z M. Gochną, autorstwo rozdziału: Granice jednostek administracji Kościoła łacińskiego, cz. 2, s. 51–74.
 • (wraz z T. Paneckim) Source-driven data model for geohistorical records’ editing: a case study of the works of Karol Perthées, „Miscellanea Geographica” 26/1 (2022), s. 52–62.
 • “He May Be Evangelical, Yet a True Patron by Descent”: The Right of Patronage in the Religious Changes in Red Ruthenia in the 16th and 17th Centuries, w: Searching for Compromise?, red. M. Ptaszyński, K. Bem, Studies in Medieval and Reformation Traditions, 235, Leiden 2022, s. 56–88.
 • Przynależność metropolitalna diecezji łuckiej w okresie nowożytnym, „Roczniki Humanistyczne” 70/2 (2022), s. 55–68.

 

Scroll to Top