dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. UWr.

 

Aktualne miejsce pracy

Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław

Kariera naukowa

 • 1984 magister historii (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny)
 • 1997 doktor historii (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny)
 • 2012 doktor habilitowany (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny)
 • 2016 profesor UWr (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny)

Miejsca pracy

 • 1984–1989 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (bibliotekarz w Oddziale Rękopisów)
 • od 1989 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny (1989–1997 asystent, 1997–2016 adiunkt, od 2012 kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł Historycznych, od 2016 profesor uczelni)

Zainteresowania badawcze

 • dzieje Śląska w średniowieczu
 • kodykologia, paleografia
 • edytorstwo źródeł
 • hagiografia
 • kultura intelektualna

Udział w projektach

 • Kierownik grantu NPRH Katalog rękopisów średniowiecznych ze śląskich kolekcji piastowskich – dawnych bibliotek w Brzegu i Legnicy (od 2018).
 • Wykonawca w międzynarodowym zespole grantu NPRH Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (2014–2020).
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon (2010–2013).
 • Współkierownik (z prof. Joachimem Bahlcke, Uniwersytet w Stuttgarcie) zespołu badawczego w niemiecko-polskim projekcie Adel in Schlesien (2007–2009).

Najważniejsze publikacje

książki (autorskie, redagowane)

 • Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur, t. 1–2, Wrocław 1998–2004 (współredaktor, współautor).
 • Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław, Archivreihe der Stiftung Haus Oberschlesien 5, Heidelberg 2000.
 • Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław–Syców 2000 (współautor).
 • Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001.
 • Cronica monasterii canonicorum regularium (s. Augustini) in Glacz, Wrocław 2003.
 • Legenda o św. Jadwidze = Legende der hl. Hedwig, Wrocław 2000.
 • Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy, Oleśnica–Wrocław 2004.
 • Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006 (współautor).
 • Kraina nad Widawą. Bierutowskie dzieje od czasów najdawniejszych po współczesność, Bierutów-Wrocław 2010 (współautor).
 • Adel in Schlesien. Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 37, München 2010 (współredaktor, współautor).
 • Kasper Borgeni, Rocznik głogowski do roku 1493 (Annales Glogovienses bis z. J. 1493), przekład, oprac. i wstęp, Głogów 2013.
 • 7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska / 7 wonders of Wrocław and Lower Silesia, Wrocław 2016 (współredaktor, współautor).
 • Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego, Wrocław–Oleśnica 2017 (redaktor).
 • W kręgu średniowiecznych iluminowanych psałterzy śląskich. Europejska sztuka książki w pełnym blasku, Pelplin-Wrocław 2019 (współautor).

artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Regional identity in Silesia (until 1526), w: Cuius regio? Ideological and territorial cohesion of Silesia, vol. 1: The long formation of the region (c. 1000–1526), ed. by P. Wiszewski, Wrocław 2013, s. 215–235.
 • Viguit in Slesia… Nieznane średniowieczne zabytki rocznikarskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w: Piśmienność pragmatyczna – edytorstwo źródeł historycznych – archiwistyka. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. R. Czaja, K. Kopiński, Toruń 2015, s. 477–497.
 • O zainteresowaniach historiograficznych dominikanów śląskich w średniowieczu, w: Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 12262013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława, red. D. Galewski, W. Kucharski, M.L. Wójcik, Wrocław 2015, s. 25–36.
 • „In Egipto non pluit vel raro“. Der Schlesier Michael Irste und seine Kenntnisse über die orientalischen Länder, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, hrsg. von H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition 8, Toruń 2016, s. 331–341.
 • Die Polnische Chronik (Polnisch-Schlesische Chronik) und die Chronik der Fürsten Polens (Chronica principum Poloniae) als Mittel zur dynastischen Identitätsstiftung der schlesischen Piasten, w: Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich. Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen (12.–15. Jahrhundert), hrsg. von G. Vercamer und E. Wółkiewicz, Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studien 31, Wiesbaden 2016, s. 249–262.
 • Silesia – the Meeting Land of Eastern and Western Civilisations. Testimony of the Book of Henryków and other Medieval Silesian Sources, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 73 (2018) (numer specjalny), s. 41–55.
 • Die Bibliotheken Schlesiens als Orte der Geschichtspflege vor dem Ersten Weltkrieg – unter besonderer Berücksichtigung der Universitäts- und der Stadtbibliothek in Breslau, w: Institutionen der Geschichtspflege und Geschichtsforschung in Schlesien. Vor der Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg, hrsg. von J. Bahlcke, R. Gehrke, Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte 26, Köln–Weimar–Wien 2017, s. 365–379.
 • Księgozbiory książąt oleśnickich – zarys historii, pozostałości, w: Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego, red. W. Mrozowicz, Wrocław-Oleśnica 2017, s. 307–322.
 • „Sicut eadem narrat cronica”. W sprawie recepcji Kroniki Anonima zwanego Gallem na średniowiecznym Śląsku, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Studia Staropolskie, Series Nova 46 (102), Warszawa 2017, s. 307–314, 426.
 • Anonim zwany Gallem i jego kronika. Materiały do bibliografii, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Studia Staropolskie, Series Nova 46 (102), Warszawa 2017, s. 453–482.
 • „Visiones cuiusdam devote mulieris”. A contribution to the history of mysticism in medieval Silesia, w: Not only the Reformation. Churches and Religious Movements in Silesia through the Centuries, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 72 (2017) (numer specjalny), s. 151–163.
 • Ślady kultu św. Ottona z Bambergu na Śląsku, w: Biskup Otton z Bambergu i jego świat, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 4, Wrocław 2018, s. 319–335.
 • The Seven Years’ War in the Memoirs of the Parish Priest of Krzewina, Martin Baltzer (d. 1785), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 73 (2018) (numer specjalny), s. 163–174.
 • „Ero obediens archiepiscopo Ecclesiae Gneznensis et primati”. Relacje biskupów wrocławskich z metropolitami gnieźnieńskimi w późnym średniowieczu, w: Urząd prymasa w Polsce. Geneza – oddziaływanie – znaczenie, red. W. Graczyk, J.M. Marszalska, L. Zygner, Warszawa–Ciechanów 2018, s. 91–103.
 • Jeszcze w sprawie informacji o Polsce na mapie Europy Środkowej Mikołaja z Kuzy, w: Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem. Księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę urodzin, red. W. Kucharski, J. Nowosielska-Sobel, Wrocław 2018, s. 330–345.
 • „Litwani et rex eorum ad fidem convertuntur Cristi”. Die Wahrnehmung Litauens und der Litauer im mittelalterlichen Schlesien, „Studia historica Brunensia” 66 (2019), 2, s. 93–103.
 • On Early-Medieval Historiography, w: Europe reaches the Baltic. Poland and Pomerania in the Shaping of European Civilization (10th-12th Centuries), ed. by S. Rosik, Scripta Historica Europaea 6, Wrocław 2020, s. 111–119.
 • Between Real Experience and Stereotypes: The Silesian People in the Middle Ages with Respect to Their Neighbours (in Historiographic Sources), w: Germans and Poles in the Middle Ages. The Perception of the ‘Other’ and the Presence of Mutual Ethnic Stereotypes in Medieval Narrative Sources, ed. by A. Pleszczyński and G. Vercamer, Explorations in Medieval Culture 16, Leiden – Boston 2021, s. 305–320.
 • Tradycja o królach węgierskich we wrocławskiej kompilacji kronikarskiej ze schyłku średniowiecza, w: Dux, milites et clerici, mercatores et scriptores… Z badań nad dziejami elit w średniowieczu i dobie nowożytnej, red. M. Goliński, S. Rosik, Scripta Historica Medievalia 6, Wrocław 2021, s. 101–131 (współautor).
 • Laborem libentissime suscipere volo. W sprawie twórczości historiograficznej Bernarda z Legnicy (zm. 1493), w: Fontes historiae examinare. Studia ofiarowane Profesorowi Rościsławowi Żerelikowi w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, red. L. Harc, F. Wolański, Wrocław 2021, s. 211–225.
 • Sapientia contra stultitiam. O postrzeganiu głupoty w średniowieczu z odniesieniami militarnymi w tle, w: Ratio, scientia et sapientia – słowem: akademia. Debaty interdyscyplinarne, red. S. Rosik, Wrocław 2022, s. 123–142.

 

 

Scroll to Top