dr Waldemar Bukowski

 

Aktualne miejsce pracy

Instytut Historii PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

Kariera naukowa

 • 1982 magister (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny)
 • 2013 doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny).

Miejsca pracy

 • Instytut Historii PAN, kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu z siedzibą w Krakowie

Zainteresowania badawcze

 • historia średniowieczna – w jej obrębie historia osadnictwa, historia struktur społecznych, historia prawa
 • historia kartografii
 • edytorstwo źródeł średniowiecznych i nowożytnych

Udział w projektach

 • Kierownik grantu NPRH Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia sztuki, historia kultury materialnej, dzieje piśmiennictwa XV-XVI w.; afiliowanego przy PTH (od 2018).
 • Kierownik grantu NPRH Rękopiśmienna mapa topograficzna Galicji Zachodniej z lat 1801-1804 (tzw. mapa Heldensfelda) ze zbiorów Archiwum Wojennego w Wiedniu; afiliowanego przy IH PAN (2018–2011).
 • Wykonawca w grancie NPRH Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu, edycja tomów 1-6, 8; afiliowanym przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kierownik: Zdzisław Noga (2012–2016).
 • Wykonawca w grancie NPRH Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych; afiliowanym przy Polskiej Akademii Umiejętności, kierownik: Jan Wroniszewski (2014–2019).
 • Wykonawca w grancie NPRH Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, afiliowanym przy IH PAN, kierownik: Tomasz Jurek (2015–2020).

Najważniejsze publikacje

 • Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 2, 3, 4; cz. V z. 1-3, Kraków 2009, 2011, 2014, 2016, 2019, 2021. (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 5: Małopolska – Województwo krakowskie). [Współautor i redaktor]
 • Księga ziemska krakowska 2: 13941397, wyd. W. Bukowski i M. Zdanek, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria II: Pomniki Prawa Polskiego, dział 1: Prawo ziemskie. T. 3, Warszawa 2012.
 • Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 17791783/Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783, wyd./Hrsg. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, t. 1–7, Kraków 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 • Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski. Tom V: 14511506. Edycja elektroniczna, oprac. W. Bukowski, F. Sikora, J. Wroniszewski, przy współpr. J. Szyszki, pod red. W. Bukowskiego, Kraków 2014 (www.kodeks.pau.krakow.pl).
 • Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini”. Średniowieczne statuty prebendarzy Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze krakowskiej z lat około 14731509 (1562), w: Felix indiget Amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi, Kraków 2016 s. 129–164.
 • Krąg rodzinny Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415-1480). Życie i dzieła, Kraków 2016, s. 13–70.
 • (wraz z Dorotą Michaluk) Najdawniejsze przywileje miasta Bielska [Podlaskiego], Białystok–Warszawa 2019.
 • Czy i komu potrzebny jest nowy Helcel. Uwagi na marginesie przygotowań do edycji wyboru zapisek z ksiąg sądowych województwa krakowskiego z XV w., Toruń 2020, s. 171–210.
 • Wokół „frankfurckiego wesela” 1479 roku. Orszak weselny towarzyszący królewnie Zofii Jagiellonce do Brandenburgii, Roczniki Historyczne 87 (2021), s. 79–105.

 

Scroll to Top