prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski

Aktualne miejsce pracy

Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Kariera naukowa

 • 1994 magister (Uniwersytet Gdański)
 • 1998 doktor (Uniwersytet Gdański)
 • 2007 doktor habilitowany (Uniwersytet Gdański)
 • 2021 profesor (Uniwersytet Gdański)

Zainteresowania badawcze

 • nauki pomocnicze historii: genealogia (szlachta i możnowładztwo polskie późnego średniowiecza), prozopografia (jw.), archontologia, paleografia (zakres: późne średniowiecze).
 • historia społeczna późnego średniowiecza
 • historia polityczna późnego średniowiecza (głównie Polska, Wielkie Księstwo Litewskie, państwo krzyżackie w Prusach)
 • edytorstwo pisanych źródeł historycznych

Udział w projektach

 • Wykonawca w grancie NCN Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum: akta postępowania przed Antonim z Mediolanu w latach 1422-1423, kierownik: prof. Adam Szweda (2011–2014).
 • Wykonawca w grancie NCN Dokumenty pokoju brzeskiego z 31 XII 1435 między Polską, Litwą a zakonem krzyżackim – edycja krytyczna, kierownik: prof. Adam Szweda (2013–2017).
 • Kierownik grantu NPRH Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1506 r.) (2012–2015).
 • Wykonawca w grancie NPRH Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV-XVI w., kierownik: prof. Krzysztof Mikulski (od 2017).
 • Lider subprojektu Dokumenty i listy z epoki jagiellońskiej z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Edycja krytyczna. Seria 2: Listy duchowieństwa, urzędników, szlachty i miast polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Najważniejsze publikacje

 • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak, S. Szybkowski, pod red. A. Gąsiorowskiego, Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii: Kórnik 2014.
 • Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1492 roku), opr. M. Grulkowski, B. Możejko, S. Szybkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2014.
 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 14221423, wyd. S. Jóźwiak, A. Szweda, S. Szybkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2015.
 • Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk), opr. S. Szybkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2016.
 • Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści. Studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2018.
 • Dokumenty pokoju brzeskiego między Polską i Litwą a zakonem krzyżackim z 31 grudnia 1435 roku, wyd. A. Szweda, M. Hlebionek, S. Szybkowski, J. Trupinda, współudział R. Petrauskas, S. Polechow, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2021.
 • Two local empires in confrontation. Poland and Lithuania competing with Teutonic State to dominate the Southeastern region of the Baltic Sea (the end of the fourteenth to 1409), w: New Studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia. The Impact of Gdańsk, ed. B. Możejko, Routledge: London and New York 2017, s. 61–73.
 • Władysław the White, Bartosz Wezemborg and „The Knights of Burgundy”: On a Certain Historiographic Myth Concerning the Civil War in Kujawy under the reign of Louis I of Hungary, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 21 (2016) (druk 2017), s. 371–399.
 • (wraz z K. Polejowskim) The Teutonic Knights, the Bishop of Warmia and the relics of the True Crosss in Prussia in the second half of the fourteenth century, in: The Military Orders, vol VII: Piety, Pugnacity and Property, ed. N. Morton, Routledge: London and New York 2020, s. 258–266.
 • Polish-Hungarian Relations between 1437 and 1490. A Short Introduction, w: Fontes Memoriae Hungariae III. Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1439–1489), wyd. A. Novák, O. Tóth, P. Tóth, FIKP „Magyarország a középkori Európában” Kutatócsoport, V–XXIX, Debrecen 2019.
Scroll to Top