mgr Robert Forysiak-Wójciński

Aktualne miejsce pracy

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Numizmatyczny, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław

Kariera naukowa

  • magister historii (Uniwersytet Wrocławski)

Zainteresowania badawcze

  • bibliografia sfragistyki polskiej
  • pieczęcie monarchów polskich
  • pieczęć w sztuce
  • straty wojenne numizmatyki Ossolineum

Udział w projektach

  • Współpracownik Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie prac nad wytycznymi do opracowywania pieczęci w archiwach (Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, red. M. Hlebionek, P. Gut, Warszawa 2020).
  • Współpracownik Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie prac nad przekładem międzynarodowego słownika sfragistyki (Vocabularium internationale sigillographicum, eds. K. Müller, L. Vrtel, Bratislava 2016).

Najważniejsze publikacje

  • Dorobek naukowy i kolekcjonerski Mariana Gumowskiego w zbiorach Ossolineum, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 12 (2013), s. 171–181.
  • Funkcjonowanie formuły „Sigillum Majestatis Nostrae” w dokumentach królów polskich od XIV do XVI wieku, w: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 17–26.
Scroll to Top