mgr Przemysław Grądzki

Od 1998 magister filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Katedra Podstaw Informatyki); praca magisterska z zakresu sztucznej inteligencji (algorytmy genetyczne).

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2022 realizuje umowę o dzieło z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obejmującą wykonanie i utrwalenie raportu z opracowania edycji cyfrowej „Notatników” Józefa Łobodowskiego (cz. 3).
 • Od 2022 zatrudniony w Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego. Wśród zadań m.in. przygotowanie aplikacji i usług internetowych do gromadzenia danych.
 • Od 2020 zleceniobiorca w MakoLab S.A. Prace programistyczne dla projektów: Blockchain – NCBR, FIBO (EDMCouncil), Historical Ontology of Urban Spaces, oraz na rzecz „Sita for Aircraft”.
 • 2020-2022 zatrudniony na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego. Współautorstwo kodu do programu Edition Visualization Technology (EVT); współuczestnictwo w projekcie Bon na Innowacje – zwiększenie konkurencyjności spółki MakoLab S.A. dzięki zakupieniu badań naukowych prowadzących do powstania komponentu „smartcontract” opartego o metody logiki dla systemów Blockchain.
 • 1998-2020 zatrudniony w Dziale Teleinformatycznym KUL; od 2012 na stanowisku starszego administratora systemów informatycznych (Linux, Windows). Uczestnik szkoleń w zakresie: administracja Oracle Database, Oracle Weblogic. Projektowanie i wdrożenia różnego typu systemów: zarządzanie tożsamością (autorski system w języku Perl, integrujący OpenLDAP, Active Directory z lokalnym systemem zarządzania uczelnią S4A), poczta elektroniczna (Qmail/Dovecot), VoIP (Asterisk), DHCP/DNS, VPN (OpenVPN), platformy LAMP. Współpraca przy wdrożeniu systemów: antyplagiatowego OSA, wydawniczego OJS, zarządzania treścią WordPress, bibliotecznego dLibra. Administracja siecią informatyczną (urządzenia Cisco, Meru i inne), systemami Linux (Oracle Linux, Ubuntu).
 • 1998-2012 pracownik dydaktyczno-naukowy w Katedrze Filozofii Kosmologii Wydziału Filozofii KUL. Doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej: m.in. Projektowanie WWW, Systemy Informacji Przestrzennej, Bazy danych, Edytorstwo elektroniczne.
 • 2014-2016 wykonawca w projekcie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1.); administracja systemem, opracowanie modułu importu danych bibliograficznych z wykorzystaniem API Elsevier (PHP), a także aplikacji internetowej – GUI do wprowadzania danych (technologie: JavaScript, PHP, MySQL).
 • 2015 – wykonawca w projekcie NPRH (2bH 15 0216 83) realizowanym przez Instytut Historii PAN Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej; konfiguracja i zabezpieczenie serwera dla bazy danych oraz aplikacji projektu;  projekt infrastruktury informatycznej do serwisów Open Linked Data; opracowanie aplikacji internetowej – modułu wyszukującego dane geograficzne opartego o technologie JavaScript, PHP, PostgreSQL wykorzystywanego w serii wydawniczej IH PAN „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski” (na portalu Atlas Fontium).
 • Od 2017 współpraca z MakoLab S.A.; prace R&D, szczególnie w zakresie blockchain; zaprojektowanie i wdrożenie opartej na JavaScript aplikacji internetowej, będącą składnikiem systemu GraphChain; zarządzanie serwerami w projekcie GraphChain; projekt FIBO – zarządzanie infrastrukturą: administracja serwerami, system CI (Jenkins), prace programistyczne przy rozwoju narzędzia Ontology Builder.
 • Od 2018 roku wykonawca (programista i administrator systemów informatycznych) w projekcie NPRH 11H 18 0056 86 Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa realizowanym przez Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Stały współpracownik Fundacji Academicon m.in. w zakresie utrzymania systemów informatycznych (OJS, OMP).

Publikacje

 1. M. Sopek, P. Gradzki, D. Kuzinski, R. Trójczak, R. Trypuz, Legal Entity Identifier Blockchained by a Hyperledger Indy Implementation of GraphChain, w: Research Conference on Metadata and Semantics Research: 12th International Conference, Cham 2018, s. 26-36.
 2. M. Sopek, P. Gradzki, W. Kosowski, D. Kuzinski, R. Trójczak, R. Trypuz: GraphChain: A Distributed Database with Explicit Semantics and Chained RDF Graphs. WWW (Companion Volume) 2018: 1171-1178
 3. R. Trypuz, P. Kulicki, P. Gradzki, R.Trójczak, J. Wierzbicki: Machine-Understandable and Processable Representation of UNECE Standards for Meat. Bovine Meat – Carcases and Cuts Case Study. MTSR 2016: 144-154.
 4. R. Trójczak, R. Trypuz, P.Gradzki, J. Wierzbicki, A. Wozniak: Evaluation of beef production and consumption ontology and presentation of its actual and potential applications. FedCSIS 2013: 275-278.
 5. P. Garbacz, R. Trypuz, B. Szady, P. Kulicki, P. Gradzki, M. Lechniak: Towards a formal ontology for history of church administration. FOIS 2010: 345-358.
Scroll to Top