dr hab. Marek Daniel Kowalski, prof. UJ

 

Aktualne miejsce pracy

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków

Kariera naukowa

 • 1990 magister inżynier budownictwa (Politechnika Krakowska)
 • 1994 magister historii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny)
 • 1999 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2011 doktor habilitowany w zakresie historii (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2020 profesor UJ

Miejsca pracy

 • od 1999 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii (od 1999 asystent, od 2000 adiunkt, od 2020 profesor UJ)
 • 2008–2018 Instytut Historii PAN (Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa; od 2008 adiunkt, od 2011 profesor nadzwyczajny)

Zainteresowania badawcze

 • skarbowość i dyplomatyka papieska, relacje Polski ze Stolicą Apostolską
 • historia Kościoła polskiego w późnym średniowieczu
 • źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł historycznych
 • historia społeczna i gospodarcza Polski późnego średniowiecza

Udział w projektach

 • Kierownik grantu KBN Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis Jana Długosza, t. I (2001–2004).
 • Wykonawca w grancie KBN Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. V, kierownik: dr hab. Lidia Korczak (2006–2008).
 • Kierownik grantu MNiSzW [KBN] Supliki i bulle papieskie z lat 1431-1458 (2007–2009).
 • Kierownik grantu MNiSzW Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia, t. 1, cz. 1, 13781393 (2010–2013).
 • Kierownik grantu NPRH Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia – edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394 roku) (2013–2018).
 • Wykonawca w grancie grant MNiSW Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.: historia religii i kultury, dzieje idei, kierownik: dr hab. Paweł Kras (2017–2023).

Najważniejsze publikacje

książki

 • Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320–1382), Kraków 1996.
 • Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu, Kraków 2000.
 • Annatae e Regno Poloniae saeculi XV (14211503). Monumenta Poloniae Vaticana, t. X. Acta Camerae Apostolicae, vol. IV, Cracoviae 2002 (edycja źródłowa).
 • Proventus Camerae Apostolicae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 14171484, Kraków 2010.
 • (wraz z St. Jujeczką) W łączności ze Stolicą Piotrową. Dokumenty papieskie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław 2020.

artykuły

 • Opłaty annatowe w piętnastowiecznych aktach Kamery Apostolskiej. Uwagi na temat interpretacji źródeł proweniencji papieskiej, „Roczniki Historyczne” LXVII (2001), s. 169–196.
 • Uwagi o „Bullarium Poloniae”. Spojrzenie na koncepcję edycji i wykonanie, „Studia Źródłoznawcze” 45 (2007), s. 71–97.
 • Dzieje autografu katedralno – kolegiackiej części „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” Jana Długosza, „Studia źródłoznawcze” 46 (2008), s. 83–94.
 • Die päpstlichen Rechnungsbücher zu Benefizienabgaben 14171484, w: Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen, hrsg. von H. Flachenecker und J. Tandecki, Toruń 2010, s. 135–168.
 • Rationes Iacobini de Rubeis, collectoris in Regno Poloniae (1426–1434). Rachunki Giacomina Rossiego, papieskiego kolektora generalnego w Polsce, z lat 1426–1434, „Studia Źródłoznawcze” 49 (2011), s. 61–96.
 • Polish Research into Late Medieval Curial Registers (14th and 15th centuries), w: Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und die Erschliessung der kurialen Registeruberlieferung, hrsg. von Michael Matheus, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 124, Berlin-Boston 2012, s. 497–507.
 • Nieznany dokument papieski dla Andrzeja, pierwszego biskupa Seretu i Wilna, i powstanie biskupstwa wileńskiego, „Studia Źródłoznawcze” 53 (2015), s. 123–134.
 • Polnische Studenten im Rom der frühen Renaissance (1450–1500), in: Studieren im Rom der Renaissance, hrsg. von Michael Matheus und Rainer Christoph Schwinges, Repertorium Academicum Germanicum (RAG) – Forschungen, 3, Zürich 2020, s. 163–189.
 • Spór kanonika Wernera von Czettritz z klasztorem św. Macieja we Wrocławiu – proces sądowy w Rocie Rzymskiej i jego dokumentacja źródłowa, „Studia Źródłoznawcze”, 58 (2020), s. 33–54.

 

Scroll to Top