mgr Łukasz Krzyszczuk

 

Aktualne miejsce pracy

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Kariera naukowa

 • 2013 magister filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska „Komentarz do Księgi Abdiasza” Hieronima ze Strydonu. Przekład i opracowanie napisana pod kierunkiem dr. Krzysztofa Morty)

Zainteresowania badawcze

 • patrologia łacińska
 • literatura starotestamentalna i międzytestamentalna
 • patrystyczna egzegeza biblijna
 • historia i geografia biblijna
 • filologia biblijna
 • kodykologia
 • krytyka tekstu Starego Testamentu
 • Biblia łacińska

Najważniejsze publikacje

 • (wraz z Krzysztofem Mortą) The question of St. Jerome’s translation ex Hebraica veritate in the example of Deut. 8:15, „Philologia Classica” 16/2 (2021), s. 241-261.
 • (wraz z Grażyną Piotrowicz) Cyfryzacja w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz zasady typowania średniowiecznych zbiorów rękopiśmiennych do digitalizacji, w: Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między tradycją a nowoczesnością, cz. 2: Zbiory specjalne a problematyka cyfryzacji , red. A. Borysowska, M. Gierke, Szczecin 2020, s. 76-91.
 • De colore quomodo vitrum depingitur (i inne teksty), w: Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce, red. D. Horzela et al., Kraków 2020, s. 108-109.
 • Rękopis I F 120 d: fragment Kroniki Euzebiusza z Cezarei w łacińskim przekładzie Hieronima ze Strydonu, w: Biblia w przekładach i komentarzach. W 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima, red. K. Morta, Wrocław 2019, s. 279-295.
 • Kameleon w egzegezie biblijnej św. Hieronima, „Verbum Vitae” 32 (2017), s. 397-419.
 • „Animalia dubia vel fabulosa” jako przyczynek do polemiki antyheretyckiej w „Komentarzu do Księgi Izajasza” (VI 13, 19 – 14, 1) św. Hieronima, „Vox Patrum” 37 (68) (2017), s. 409-422.
 • Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Izajasza X 34, 1–X 35, 10 (Commentarii in Esaiam, CPL 584), „Vox Patrum” 36 (66) (2016), s. 527-567.
 • Pseudo-Hieronim, Krótkie streszczenie niedługich rozdziałów Izajasza (In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis, CPL 585), „Vox Patrum” 35 (63) 2015, s. 474-504.
 • Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589), „Vox Patrum” 33 (60) (2013), s. 557-601.
Scroll to Top