dr Julia Możdżeń

Aktualne miejsce pracy

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Kariera naukowa

 • magister etnologii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • magister historii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Miejsca pracy

 • 2015–2019 Gabinet Starych Druków w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Zainteresowania badawcze

 • wyobrażenia o świecie w dawnych wiekach, zwłaszcza w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej
 • relacje człowieka z nadprzyrodzonym
 • piśmienność miejska, kultura rękopiśmienna, dziejopisarstwo
 • kodykologia, edytorstwo źródeł niemieckojęzycznych XV i XVI w. z obszaru wielkich miast pruskich (zwłaszcza Gdańska i Torunia)
 • kultura książki dawnej
 • normowanie miejskiej rzeczywistości w Prusach XIV–pocz. XVI w., wilkierze miejskie, dyscyplinowanie społeczne, życie codzienne w mieście

Udział w projektach

 • Kierownik grantu w Programie Wsparcia Humanistyki Gdańskiej: „Zaginiona” i odnaleziona. Kronika Albrechta Finka von Seyboldt (ok. 1530 r.) jako przykład wczesnej recepcji gdańskiego kronikarstwa mieszczańskiego w kręgu hanzeatyckim, we współpracy z dr Aleksandrą Girsztowt (2022–2024).
 • Wykonawca w grancie NPRH Dziedzictwo Narodowe: Chronica Polonorum Macieja z Miechowa – tłumaczenie i edycja, afiliowanym przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik: prof. dr hab. Sławomir Zonenberg (2022-2027).

Działalność organizacyjna

 • członkini Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • członkini Historische Komission für ost- und westpreußische Landesforschung
 • członkini Towarzystwa Naukowego “Pruthenia” w Olsztynie

Stypendia i kursy

 • 2011 kurs kodykologii w ramach Erster Alfried Krupp-Sommerkurs für Handschriftenkultur an der Universitätsbibliothek Leipzig
 • stypendium Erasmus na Georg-August-Universität Göttingen
 • stypendium DAAD (Freie Universität Berlin)
 • stypendium Herder-Institut w Marburgu
 • stypendium Preussischer Kulturbesitz zu Berlin (Handschriftenabteilung)
 • stypendium Rektora UMK przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu
 • stypendium Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusa Maximiliana w Würzburgu ufundowane przez Kancelarię Bawarską oraz Uniwersytet Juliusa Maximiliana w Würzburgu
 • stypendium Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń, Berlin)

Nagrody

 • 2016 wyróżnienie w konkursie na Nagrodę Naukową Oddziału PAN w Gdańsku dla Młodych Naukowców za rok 2016 za książkę Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 95, 2), Toruń 2016.
 • 2020 II Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w kategorii „Edycje źródłowe i pomoce naukowe” za książkę Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), kom. i ed. J. Możdżeń, przy współpr. K. Stöbener i M. Sumowskiego, Fontes, t. 117, Towarzystwo Naukowe w Toruniu: Toruń 2019.

Najważniejsze publikacje

książki

 • Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), kom. i ed. J. Możdżeń, przy współpr. M. Sumowskiego i K. Stöbener, (Fontes, t. 117), Toruń 2019.
 • Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku, (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu nr 95, z. 2) Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń 2017.
 •  Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach. W świetle kroniki Szymona Grunaua, Toruń 2010.

artykuły

 • (wraz z A. Maleszką) Urban legislation as an instrument for the formation and regulation of socio-economic life in 14th-century Prussian and Irish towns, in: Towns on the edge in medieval Europe: the social and political order of peripheral urban communities from the twelfth to sixteenth centuries, ed. S.M. Frank, R. Czaja, Proceedings of the British Academy, no 244, Oxford University Press 2022, s. 93-119.
 • Buch des Gedächtniβ – najstarsza księga miasta Chojnic (14361544). Okoliczności powstania i komentarz kodykologiczny, „Studia z dziejów średniowiecza” 25 (2022), s. 190-210.
 • Czynności prawne władz miasta Gdańska w zapiskach prywatnych Jakoba Lubbego (14651489), w: Gdańsk w okresie nowożytnym: kultura, religia, polityka, społeczeństwo i stosunki międzynarodowe, ed. W. Długokęcki, J. Sarnowsky, Gdańsk 2021, s. 207–225.
 • Druk antypapieski z osobistą dedykacją Martina Lutra dla księcia Albrechta von Brandenburg-Ansbach, „Odrodzenie i reformacja w Polsce” 63 (2019), s. 175–185.
 • The Picture of the City of Gdańsk in the Historiography From Beyond Gdańsk in the Late Middle Ages and the Beginning of the Early Modern Period, „Zapiski Historyczne” 83 (2018), z. 4, s. 25–48.
Scroll to Top