dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN

 

Aktualne miejsce pracy

Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Kariera naukowa

 • 1997 magister historii (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny)
 • 2003 doktor historii (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny)
 • 2018 doktor habilitowany (Instytut Historii Nauki PAN)
 • 2018 profesor PAN

Miejsca pracy

 • 2004–2011 Biblioteka Narodowa (adiunkt w Zakładzie Rękopisów)

Zainteresowania badawcze

 • historia średniowiecza
 • kodykologia
 • paleografia

Udział w projektach

 • Wykonawca w grancie NPRH Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (2012–2017).
 • Kierownik grantu NPRH Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae (2012–2019).
 • Wykonawca w grancie NPRH Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych, kierownik projektu: dr hab. prof. PAN Jacek Soszyński (2017–2022).
 • Wykonawca w grancie NPRH Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski w epoce pierwszych Jagiellonów (13851506), kierownik projektu: dr hab. Piotr Węcowski (2017–2022).
 • Wykonawca w grancie Instytutu Historii Litewskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Historii Nauki PAN Medieval Latin Manuscript Books in Vilnius Collections (od 2017).

Najważniejsze publikacje

książki

 • Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae, oprac. J. Kaliszuk, A. Pieniądz, P. Węcowski, K. Skwierczyński, Kraków 2019.
 • Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1–3, Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach 8, 1–3, Wrocław 2016.
 • [wraz z S. Szyllerem] Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej 3, Warszawa 2012.

artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Żyw czy umarły? Znaki śmierci (signa mortis) w piśmiennictwie klasztornym w Polsce późnego średniowiecza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2013), nr 2, s. 353–359.
 • Matern – cysters koprzywnicki, uczony kopista z XV wieku, w: Historia, memoria, scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 247–257.
 • Kolekcje kaznodziejskie Jana Hieronima Sylwana z Pragi w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, w: Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, ed. K. Bracha, P. Nodl, Colloquia Mediaevalia Pragensia 16, Praha 2016, s. 99–118.
 • Mendicant Friaries and Books in Medieval Poland, w: L’économie des couvents mendiants en Europe centrale. Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220 – v. 1550, sous la dir. M.-M. de Cevins, L. Viallet, Rennes 2018, s. 85–103.
 • Antyfonarz kielecki. Analiza kodykologiczna, w: Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, red. K. Bracha, Kielce 2020, s. 17–22.
 • Losy rękopisów średniowiecznych z klasztoru świętokrzyskiego po 1819 r., w: 200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyża na Łyścu w 1819 r. Przyczyny, przebieg i konsekwencje. Materiały z konferencji odbytej na Świętym Krzyżu w dniach 31.05.1.06.2019 r., red. K. Bracha, Kielce 2020 („Debaty Świętokrzyskie” 3/2020), s. 61–75.
 • [wraz z S. Szyllerem] Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 29 (2020), z. 1, s. 7–69.
 • Dwanaście «pożytków» lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV w., w: Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, red. J. Puchalski, przy współpr.: E. Maruszak, M. Ochmański, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka, Warszawa 2021, s. 541–555.
 • Rejestracja i opisywanie rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich – stan i perspektywy badawcze, w: Inwentaryzacja zabytków w Polsce. Dzieje, metody, osiągnięcia, red. M.F. Woźniak, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2021, s. 341–359.

 

Scroll to Top