Anna Zajchowska-Bołtromiuk

dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk, prof. UKSW

Aktualne miejsce pracy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Kariera naukowa

 • 2005 magister historii (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2009 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność historia Polski średniowiecznej (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2018 doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zainteresowania badawcze

 • historia Kościoła w średniowieczu
 • kaznodziejstwo średniowieczne
 • kodykologia
 • kultura intelektualna średniowiecza
 • dyplomatyka papieska
 • edytorstwo źródeł średniowiecznych

Udział w projektach

 • Kierownik grantu NCN Henryk Bitterfeld z Brzegu i reforma obserwancka Zakonu Braci Kaznodziejów. Edycja krytyczna i opracowanie traktatu “De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum” (od 2019) .
 • Wykonawca w grancie NCN Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze (2017–2021).
 • Wykonawca w grancie NCN Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami w latach 14511456: studia i edycja źródłowa (2016–2018).
 • Wykonawca w grancie NPRH Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski (2015–2020).
 • Wykonawca w grancie NPRH Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia – edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394 roku) (2013–2018).
 • Wykonawca w grancie NPRH Kultura I Rzeczypospolitej w Europie. Hermeneutyka wartości (2012–2017).
 • Wykonawca w grancie NPRH Słownik biograficzny polskich mendykantów w średniowieczu. T. 1. Dominikanie (2012–2017).
 • Wykonawca w grancie NPRH Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2011–2016).

Najważniejsze publikacje

 • Franciszek Oczko i początki reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów, „Średniowiecze polskie i powszechne” 4 (8) (2012), s. 202–218.
 • Cudowne interwencje św. Bernardyna w Polsce średniowiecznej Polsce. Liber miraculorum sancti Bernardini autorstwa Konrada z Freystadt, „Roczniki Historyczne” 78, s. 231–254.
 • L’état des recherches sur l’économie des couvents dominicains, augustiniens et carmes dans les territoires polonais au Moyen Âge et au début de l’Époque moderne, „Etudes franciscaines” NS 6/1 (2013), 31–46.
 • Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446)­, Warszawa 2013.
 • (wraz z M. Starzyńskim) Le culte de saint Bernardin de Sienne en Pologne médiévale dans l’optique du Liber miraculorum sancti Bernardini de Conrad de Freystadt, „Etudes franciscaines” NS 7/1 (2014), s. 69–111.
 • Sermones varii. Kazania w średniowiecznych rękopisach ze zbiorów Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, jako świadectwo praktyki kaznodziejskiej polskich dominikanów, „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi” 9 (2015), s. 171–185.
 • Medieval Hagiography of St Hyacint, [w:] Le saints et leur culte en Europe Centrale au Moyen Âge (XIe-début du XVIe siècle), éd. Par Marie_Madelaine de Cevins et Olivièr Marin, Hagiologia 13, Turnhout, s. 195–209.
 • Wykłady wstępne (principia) filozofii i teologii ze szkół dominikanów wrocławskich na przykładzie tekstów z rękopisu I Q 386 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Przegląd Tomistyczny” 23, s. 9–62
 • Miracula Beati Patris Simonis Lypnycensis. Cuda Świętego Ojca Szymona z Lipnicy (1482–1520), wyd. M. Starzyński, A. Zajchowska-Bołtromiuk, Monumenta Poloniae Historica. Series Nova, vol. 17, Kraków 2019.
 • Henry Bitterfeld, Thomas Aquinas and Identifying Sources in Late Medieval Texts. A Case Study of De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum, „Studia Źródłoznawcze” 58 (2020), s. 55–64.

 

Scroll to Top