dr Adam Zapała

Aktualne miejsce pracy

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-292 Warszawa

Zainteresowania badawcze

  • historia kontaktów Polaków ze Stolicą Apostolską w drugiej połowie XV wieku
  • wykorzystanie cyfrowych narzędzi w badaniach historycznych

Udział w projektach

  • Kierownik grantu POIR Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce – DARIAH-PL (2021–2023).
  • Kierownik grantu NCN Miniatura Polscy dyplomaci przy Stolicy Apostolskiej w drugiej połowie XV wieku – kwerenda biblioteczna i archiwalna (2021–2022).
  • Kierownik zadania w grancie Nauka dla społeczeństwa Człowiek twórcą historii (2022–2024).
  • Wykonawca w grancie NPRH Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii (2018–2021).
  • Wykonawca w grancie NPRH Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia – edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394 roku) (2013–2018).

Najważniejsze publikacje

  • Kontakty Polaków i Litwinów ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu papieża Mikołaja V (14471455), Warszawa 2021.
  • Geograficzne uwarunkowania wykorzystania papieskich prowizji w staraniach o beneficja kościelne w Polsce późnośredniowiecznej, Studia Geohistorica” 7 (2019), s. 248–267.

 

Scroll to Top