dr Adam Poznański

 

Kariera naukowa

 • 2007 magister filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych)
 • 2011 doktor filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych)

Zainteresowania badawcze

 • kodykologia, paleografia
 • edytorstwo źródeł
 • herezje średniowieczne
 • retoryka

Udział w projektach

 • Wykonawca w grancie NPRH Katalog rękopisów średniowiecznych ze śląskich kolekcji piastowskich – dawnych bibliotek w Brzegu i Legnicy (2019–2023).
 • Wykonawca w grancie NPRH Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych (www.manuscripta.pl) (2018–2022).
 • Wykonawca w grancie NCN OPUS Proces beginek świdnickich w 1332 roku: łacińsko-polska edycja protokołów inkwizycyjnych Jana ze Schwenkenfeldu, afiliowanym przy Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2015–2017).
 • Wykonawca w grancie COST Action IS 1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe, finansowanym przez European Science Foundation, afiliowanym przy Universiteit Groningen (2013–2017).
 • Wykonawca w grancie NPRH Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, afiliowanym przy Polskim Towarzystwie Historycznym (2012–2016).
 • Wykonawca w grancie NCN OPUS Ruchy religijne w średniowiecznej Polsce. Antologia tekstów źródłowych, afiliowanym przy Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2011–2013).
 • Beneficjent grantu promotorskiego KBN Środki perswazji w pismach antyheretyckich na przykładzie traktatu Piotra Zwickera Cum dormirent homines, afiliowanego przy Wydziale Filologicznym UWr (2009–2011).

Najważniejsze publikacje

 • (wraz z S. Hutterer) Auf der Suche nach einem Autograph von Nikolaus Tempelfeld de Brega, „Maniculae. Beiträge zur Überlieferungsforschung mittelalterlicher Texteherausgegeben von der Arbeitsgruppe Handschriftencensus” 4 (2023), s. 33–37.
 • A Last Tribute to a Medieval Professor. The Eulogy at the funeral of Nicolaus Goltberg (†1429), „Roczniki Humanistyczne” LXXI (2023), z. 2, s. 189–211.
 • Means of persuasion in medieval anti-heretical texts: the case of Petrus Zwicker’s Cum dormirent homines, w: Inquisition and Knowledge, 1200-1700, ed. P. Biller, L.J. Sackville, York 2022, s. 178–194.
 • (wraz z Välimäki, A. Vesanto, A. Hella, F. Ginter) Manuscripts, qualitative analysis and features on vectors: An attempt for a synthesis of conventional and computational methods in the attribution of late medieval anti-heretical treatises, w: Digital histories: Emergent approaches within the new digital history, ed. M. Fridlund, M. Oiva, P. Paju, Helsinki 2020, s. 279–301.
 • Medieval manuscripts at the Wrocław University Library: an overview of the collections and their digital preservation, „Gazette du livre médiéval” 64 (2018), s. 87–90.
 • Proces beginek świdnickich w 1332 r., oprac. P. Kras, T. Gałuszka, A. Poznański, Lublin 2017.
 • Some Remarks on the Super Esaiam of Pseudo–Joachim of Fiore, w: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, ed. M. Mejor, K. Jażdzewska, A. Zajchowska, Frankfurt am Main 2014, s. 125–133.
 • Ad retorquendum erroneos articulos: środki retoryczne w późnośredniowiecznych pismach antyheretyckich, w: Kultura pisma w średniowieczu, Colloquia Mediaevalia Lubliniensia 2, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin 2013, s. 243254.
 • Reakcja Kościoła na kryzys ortodoksji w średniowieczu. Piotra Zwickera traktat Cum dormirent homines, w: Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, red. G. Ryś, T. Gałuszka, T. Graff, Kraków 2013, s. 195210.
 • Ku reformie średniowiecznych mendykantów. Macieja Hayna (†1477) Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi, „Folia Historica Cracoviensia” 18 (2012), s. 87141.
Scroll to Top