dr Adam Kozak

 

Aktualne miejsce pracy

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-292 Warszawa

Kariera naukowa

 • 2012 magister prawa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2015 magister historii (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2022 doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (IH PAN)

Zainteresowania badawcze

 • edytorstwo historyczne (głównie źródła proweniencji kościelnej i miejskiej)
 • dzieje miast i miasteczek w późnym średniowieczu
 • nauki pomocnicze historii (głównie dyplomatyka)

Udział w projektach

 • Wykonawca w grancie Program „Dziedzictwo Kulturowe – Priorytet 6 – Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego” Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403 r.–1420 r.), kierownik merytoryczny: dr Magdalena Biniaś-Szkopek (2014).
 • Wykonawca w grancie NPRH Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, kierownik: prof. Tomasz Jurek (2014–2017).
 • Wykonawca w grancie NPRH Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja, kierownik: prof. Tomasz Jurek (2015–2021).
 • Wykonawca w grancie NPRH Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, kierownik: prof. Jacek Banaszkiewicz (2015–2016).
 • Wykonawca w grancie NPRH Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, kierownik: dr Piotr Pokora (2016–2017).
 • Wykonawca w grancie NPRH Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe perspektywy, kierownik: prof. Tomasz Jurek (od 2022).

Nagrody

 • 2016 Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2014 w kategorii edycji źródłowych – III nagroda za książkę Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519.
 • 2016 Nagroda im. Aleksandra Gieysztora Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora dla najlepszych publikacji naukowych młodych autorów (do 32. roku życia) dotyczących dziejów średniowiecza Polski i Europu oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939–1945 – II nagroda za pracę Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519.
 • 2022 Nagroda Naukowa im. Augusta Cieszkowskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Nagroda Młodych „za rozwój badań nad wielkopolskimi ośrodkami miejskimi w okresie średniowiecza, szczególnie poprzez wydawanie źródeł i opracowań monograficznych dotyczących Pleszewa”.
 • 2022 Nagroda w konkursie imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii organizowanym przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie za recenzję O metodzie badań nad małżeństwem późnośredniowiecznym z pracy Magdaleny Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Poznań 2018 opublikowaną w „Rocznikach Historycznych”.
 • 2022 Nagroda im. Aleksandra Gieysztora Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora dla najlepszych publikacji naukowych młodych autorów dotyczących dziejów średniowiecza – III nagroda w kategorii książki za pracę Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV – początek XVI wieku).

Najważniejsze publikacje

 • Najstarsza Pleszewska Księga Radziecka. Zapiski z lat 1485–1519, wyd., przeł. i oprac. A. Kozak, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań 2014.
 • (wraz z T. Jurkiem) Pozostałości regestru kancelarii biskupa wrocławskiego Jana Romki (1292–1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane, w: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas, K. Gołąbek, M.A. Janicki, R. Michałowski, M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Warszawa 2014, s. 346–359.
 • Księga ławnicza w życiu późnośredniowiecznego Pleszewa (1494–1501), w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 161–172.
 • Miejsca działalności konsystorza generalnego w Poznaniu i jego pisarzy w pierwszej ćwierci XV w., w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017, s. 126–151.
 • W poszukiwaniu metody edycji późnośredniowiecznych kościelnych źródeł sądowych, w: Editiones sine fine, t. I, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 163–175.
 • Konsystorz poznański za pontyfikatu biskupa Wojciecha Jastrzębca w świetle najstarszych ksiąg wpisów (1404–1411), w: Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła, red. B. Czwojdrak, F. Kiryk, J. Sperka, Katowice 2018, s. 91–108.
 • Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV – początek XVI wieku), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań 2020.
 • O metodzie badań nad małżeństwem późnośredniowiecznym [Magdalena B i n i a ś – S z k o p e k, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, (Publikacje Instytutu Historii UAM, t. 179), Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 294.], „Roczniki Historyczne” 86 (2020), s. 267–275.
 • (wraz z J. Łukaszewskim) Fragmenty Reguły pasterskiej Grzegorza Wielkiego z przełomu XI i XII wieku odkryte w księdze ławniczej Krzywinia z lat 1512–1580, „Roczniki Historyczne” 88 (2022), s. 183–206.
 • Księga sądowa gnieźnieńskich wikariuszy generalnych Sędka z Czechla i Jana z Brzóstkowa (1449–1453, 1455). Studium źródłoznawcze i edycja krytyczna, Polskie Towarzystwo Historyczne i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: Poznań 2023.

 

Scroll to Top