dr Łukasz Włodarski

 

Kariera naukowa

 • magister historii
 • doktor nauk humanistycznych

 

Zainteresowania badawcze

 • historia średniowiecza
 • historia Kościoła w Polsce
 • nauki pomocnicze historii (zwłaszcza sfragistyka)

 

Udział w projektach

 • Kierownik grantu MNiSW Dwory arcybiskupów gnieźnieńskich do końca XV w. Struktura, urzędy, ludzie (2014–2018).

 

Najważniejsze publikacje

 • Pieczęć sufragana płockiego Jakuba (1475–1495). Przyczynek do badań nad średniowiecznym episkopatem tytularnym na Mazowszu, “Archiwista Polski” R. 22 (2017), nr 1–2, s. 69–74.
 • Nieznana pieczęć biskupa płockiego Henryka Siemowitowica z roku 1391, w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017, s. 253–261.
 • Listy biskupa włocławskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Gruszczyńskiego do rady miasta Gdańska, “Średniowiecze Polskie i Powszechne” t. 9 (13) (2017), s. 153–167.
 • Pieczęcie sufragana płockiego Michała z Raciąża (1496–1513), “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 111 (2019), s. 415–422.
 • Posłowie arcybiskupów gnieźnieńskich do Prus w XV w. Przyczynek do badań nad otoczeniem prymasów Polski w późnym średniowieczu, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” nr 146 (2019), z. 4, s. 689–702.
 • Dwory arcybiskupów gnieźnieńskich do 1493 r. Struktura, urzędy, ludzie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2023, ss. 242.
Scroll to Top